Počet vybraného zboží: 0

Obecná ustanoveníí

Na základě potvrzené objednávky uzavřené mezi Royall2000.cz ( dále jen dodavatel ) a kupujícím se dodavatel zavazuje dodat kupujícímu zboží, které je předmětem prodeje a převést na něho vlastnická a užívací práva k tomuto zboží. Kupující se zároveň zavazuje splatit celou kupní cenu stanoveným způsobem uvedeným v objednávce. Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která je také záručním listem. Pouze u hodin je přiložen potvrzený samostatný záruční list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v objednávce. Při přebírání zboží od dopravce či dobírkou stvrzuje svým podpisem příjem zboží. Po rozbalení je kupující povinnem zkontrolovat, zda je přiložena faktura. Rozbalením originálního balení dodaného zboží kupující stvrzuje, že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele. Všechny obchodní vztahy se řídí platným zněním Obchodního zákoníku.

Informace

Veškeré informace týkající se zboží a jeho ceny, dostupnosti, dodací lhůty, stavu reklamace a ostatních infornací je možno získat e-mailem.
Objednávka

Zboží lze objednat následujícími způsoby:

  • Royall2000.cz - On-Line objednávka
  • E-mail - objednávky zaslané na adresu : info@hoteconomy.cz
  • Poštou - písemnou formou na adresu : Za Strahovem 431/19, 169 00 Praha 6
  • Osobně - v kanceláři společnosti v Praze 6 a po telefonické domluvě

Doporučujeme kupujícím pečlivě zkontrolovat jednotlivé položky objednávky ( faktura, dodací/záruční list ).

Předejdete tím případným následujícím nedorozuměním. Pro maximální urychlení zpracování Vašich objednávek, uvádějte na všech objednávkách následující údaje : jméno a příjmení, přesnou adresu, kontektní telefon, e-mailovou adresu. V případě společnosti také obchodní jméno sídlo společnosti, IČ a DIČ. V objednávce je dále nutno uvést přesný název zboží, požadované množství jednotkovou cenu vč. DPH, způsob úhrady a dopravy. Odeslání objednávky se považuje za závazný akt. Po přijetí a potvrzení objednávky dodavatelem je tato považována za závaznou pro obě strany.

Cena

Pokud není uvedeno jinak je cena uvedená na internetových stránkách http://www.royall2000.cz, cenících, reklamních materiálech cenou konečnou. Slevy se nevztahují na akční nabídky.

Způsob úhrady

Zboží lze u dodavatele objednat následujícími způsoby : Českou poštou po celé ČR - na dobírku.Dodání je do 3 dnů po dni odeslání. Pokud nebudete zastiženi, pošta zanechá písemné oznámení o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů. Mohou se posílat zásilky do 30 kg a do hodnoty 100.000,-. Připočte se dopravné dle hmotnosti zásilky 150-180,- Kč. Osobně v Praze - zboží si vyzvednete osobně v sídle firmy nebo v obchodě na Praze 7. Zásilkovou službou PPL - firma zajišťující vnitrostátní zasilatelský systém na území České republiky jak v oblasti kusových, tak v oblasti paletových zásilek. Zásilky jsou doručovány do 48 hodin. Připočte se dopravné 150,- Kč. Osobní doručení - jen pro oblast Praha, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Neratovice, Kostelec nad Labem, Kladno, ostatní regiony na dotaz. Po objednání zboží se s Vámi spojíme a domluvíme se na termínu dodání. Připočte se dopravné 500,- Kč. Pro oblast Praha platí dopravné 350,- Kč. Do zahraničí expedujeme zboží se zvýšenou sazbou poštovného ( 55 EUR ) - 1. pásmo, 2. pásmo( Anglie, Francie, atd) - 100 EUR.. Zboží je zasíláno pomocí spediční služby PPL.

Způsob a termín dodání

Snažíme se o dodání zboží co nejrychlejším způsobem. Standardní termín dodání je do 5 pracovních dnů max. do 10 dnů.( U některých objednávek je možné termín dodání prodloužit jen po Vašem souhlasu.) Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedenou adresu. Zásilka se zbožím obsahuje dodací list a fakturu, popř. záruční list. Na zboží se vztahuje záruka podle podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno ( dle § 443 Obchodního zákoníku ).
Upozornění:

Zjistí-li kupující při převzetí zboží od dopravce nesrovnalosti - např. poškozený obal balíku, nesouhlasí množství balíků apod., provede s dopravcem zápis o poškození, jehož kopii je povinnen neprodleně adresovat na obchodní oddělení dodavatele. U dopravní společnosti PPL se provede zápis o poškození a kupující ihned zkontaktuje dodavatele, který zajistí reklamaci od PPL u kupujícího.


Reklamační řád

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele, Kupující je zvláště povinnen zboží dodané dodavatelem bez zbytečného odkladu prohlédnout. Zjistí-li kupující po ověření zboží nedostatky, je povinnen informovat o závadách dodavatele a to nejdéle do 3 dnů. Pokud je zboží viditelně poškozeno ( viz výše zápis o poškození u dopravce ), je nutno informovat dodavatele bezodkladně v den obdržení zboží. Stejným způsobem je nutno reklamovat neúplnost dodávky či dodaného množství zboží. Na opožděné reklamace ze strany kupujícího nebude brán zřetel. Po uvedené lhůtě nebudou reklamované rozdíly uznány ( dle §427, §428 a §441 Obchodního zákoníku ). Oznámení o zjištěných vadách je povinen kupující učinit písemně/e-mailem. V tomto oznámení je nutno uvést zjištěné vady, tzn. Musí být uvedeno o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě kanceláře společnosti v Praze 6.

Zboží určené k reklamaci musí být zabaleno v originálním balení s kompletní dokumentací spolu s kopií faktury, dodacím listem ( záručním listem ), oznámením o zjištěných vadách a kontaktním telefonem.
Dodavatel se zavazuje informovat kupujícího do 3 dnů od obdržení reklamace a o postupu vyřizování a do 30 dnů o způsobu opravy zboží či o jeho výměně. Maximální doba opravy je 90 dní ode dne převzetí vadného zboží od kupujícího.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží, bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Dodavatel na základě oznámení o zjištěných vadách posuzije reklamaci. V případě neoprávněné reklamace ze strany kupujícího si dodavatel vyhrazuje právo účtovat kupujícímu veškeré náhrady jemu vzniké s touto neoprávněnou reklamací.

Záruční doba

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Standardní záruční doba jsou 2 roky. Záruční doba počíná běžet ode dne vystavení faktury nebo záručního listu. Záruka se nevztahuje na škody a závady vzniklé :
Neoborným zásahem do zařízení
Živelnými pohromami, vyšší mocí a zcizením zboží
Neodbornou instalací zařízení
Chybnou manipulací se zařízením
Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem


Autorská práva

Autorská práva k dodanému zboží a příslušenství náleží příslušnému výrobci. Veškerá loga, registrované ochranné známky, další značky a názvy výrobků náleží jejich vlastníkům.

Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnost od 1.1.2004 a ruší tím veškeré předchozí podmínky a ustanovení pro obchodování v on-line systému royall2000.cz včetně garanční a reklamační politiky a jsou pro obě strany závazné.

Ochrana osobních dat

Zavazujeme se, že veškerá zadaná data ve formulářích, zaslaných elektronickou poštou či jiným způsobem a následným elektronickým zpracováním z naší strany nebudeme poskytovat třetím osobám.
Zároveň se zavazujeme, že tyto elektronicky zpracované údaje budeme používat výhradně pro svoji potřebu a budou sloužit pouze pro zlepšení nabídky, komunikací a Vámi a zvýšení Vaší spokojenosti. Pokud se tak stane, je nutný souhlas vlastníků těchto dat.

Plně ručíme za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu zákona č. 256/1992 Sb. v novelizovaném znění O ochraně osobních údajů v informačních systémech.

Výjimku tvoří pouze osoby přímo vtažené do obchodního případu ( pošta, přepravní služby ). Zároveň se zavazujeme, že odstraníme z naší databáze již registrované uživatele bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání.


V Praze dne 1.1.2004